Udnytter AP Pension samfundet’s uvidenhed om smerter til at øge bundlinjen

Hvem ejer smerten.003“Du kan i betydeligt omfang deltage i løb. Oven i købet i rimeligt pænt tempo”, lød anklagen fra AP Pension mod en person med smerter.

Jeg håber, at folkene bag denne anklage i det mindste kan dokumentere, at deres idioti var forbigående.

Det hele startede, i følge Fagbladet 3F i 2015, hvor AP Pension fulgte op på kvindens sag om smerter efter et trafikuheld fem år tidligere. Da de åbenbart mente, at kvinden ikke var så syg, som hun – efter deres vurdering – burde være, valgte de at betragte hende som forsikringssvindler.

Da AP Pension ikke har ønsket at kommentere på historien, har jeg kun information fra én part, hvilket selvfølgelig øger risikoen for at overse fakta i denne specifikke sag. Men såfremt 3Fs rapportering er pålidelig, handler AP Pension ikke blot mod etik, fornuft og faglige anbefalinger, men straffer en kvinde for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 

Hvad mener Sundhedsstyrelsen egentligt om fysisk aktivitet til kroniske smerter?

Aarhus City Maraton (5 of 27)Som del af den ekspert-gruppe der har udarbejdet de Nationale Kliniske Retningslinjer, kan jeg forsikre dig om, at ovenstående er stik imod de faglige anbefalinger. På baggrund af disse anbefalinger kan du læse følgende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedrørende behandling af kroniske non-maligne smerter:

“Nonfarmakologiske tiltag bør for alle patienter med kroniske nonmaligne smertetilstande være en central og integreret del af behandlingen. Derfor indledes artikelserien med en opsummering af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR), der omhandler nonfarmakologiske tiltag ved smertetilstande. Disse tiltag har til formål at bidrage til bedre fysisk, psykisk og social funktion samt forbedring af søvn, også selv om patienten ikke nødvendigvis vil opleve færre smerter, men vil blive bedre til at håndtere egen sygdom. Tiltagene kan bl.a. omfatte fysisk træning, psykologiske interventioner, herunder kognitiv adfærdsterapi, sygdomsmestring samt patientuddannelse, afspænding og fysioterapi (6-8). På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes de udgivne NKR i deres fulde længde (9). I artiklen berøres herudover kort relevante kommunale og regionale tilbud for patienter med kroniske smerter.”

Hvorfor hidser jeg mig sådan op, når jeg ikke engang véd, om 3F fordrejer sandheden?

Medierne, herunder DR og FinansWatch viderebringer 3Fs fokus på etikken ved at bruge apps som Endomondo til at følge pensionskundernes adfærd. Jeg er et andet dilemma, som har lige så store konsekvenser:

1. Læger og fysioterapeuter bør basere anbefalinger til patienter at være fysisk aktive og indgå i sociale relationer. Eller sagt på en anden måde: Når patienter deltager i løb eller tilsvarende aktiviteter, er det i udgangspunktet et godt tegn for terapeuten/lægen!
2.  Men gennem denne idiotiske sag har AP Pension egenhændigt gjort det ulig sværere for fysioterapeuter og læger at overbevise patienter om at være fysik aktive trods smerter! 
Fysisk aktivitet er nødvendigt for alle mennsker – også for dem med smerter. Hvordan kan vi hjælpe folk, når AP Pension straffer folk for at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger?

Konklusion

Den aktuelle sag viser med al tydelighed, at der mangler viden om, hvad kroniske smerter er! 
Problemet er globale konsekvenser i form af overforbrug af morfin-lignende medicin, social stigmatisering og nu profit-baseret heksejagt i søgen efter bedre bundlinje. 
I kølvandet på alle de gode initiativer (se links nedenfor), så savner jeg, at det bliver alment kendt, at kroniske smerter er reelle og at selvom en person ser ud til trives, så må uvidenhed ikke skabe mistillid. 

Uddrag fra “Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s årsrapport 2016”

Regnskabsresultatet 2016 Årets resultat

“AP-koncernens andel af resultatet udviser et overskud på 856 mio. kr. før syge- og ulykkes- forsikring. Det samlede resultat inkl. underskud af syge- og ulykkesforsikring på 889 mio. kr. udgør et underskud på 33 mio. kr., som overfø- res til egenkapitalen, der herefter udgør 3.347 mio. kr.

I det negative resultatet af syge- og ulykkesforsikring på 889 mio. kr. indgår hensættelser til fremtidige tab på disse forsikringer med 600 mio. kr.

Den samlede balance er på 109 mia. kr.

Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.”

 

Det gør vi i 2018 for at øge viden om kroniske smerter

Informationsmaterialer som fx Pain Tool Box

Global year for excellence in pain education

Én adgang initiativ fra Sundhedsstyrelsen (se især dette projekt, der snart publiceres)

Værdibaseret Sundheds initiativ fra bl.a. Danske Regioner

Her ud over arbejdes der på at gøre undervisning om kroniske smerter obligatorisk på medicinstudier og andre sundhedsfaglige uddannelser. Én af udfordringerne er imidlertid at finde kvalificerede undervisere…

Global Year_2018_RGB